csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy a Středisko ekologické výchovy

Záchranná stani...

V prostorách Stanice pro záchranu živočichů funguje organizace, která je součástí Českého svazu ochránců přírody - nejpočetnější nevládní organizace v České republice, která sdružuje zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. V tomto profesionálním, specializovaném zařízení se zabývá druhovou ochranou živočichů a ekologickou výchovou a osvětou. Nachází se zde téměř 70 chovatelských zařízení, samostatná expoziční část, karantenní pracoviště, ošetřovna a další nezbytné provozní a technické zázemí. V areálu stanice se rozkládá sad o rozloze 1ha na němž se nachází 60 mizjících odrůd ovocných stromů. Hlavní činností Záchranné stanice jsou tzv. Záchranné programy, jejímž cílem je aktivní podpora ohrožených druhů, posílení populací těchto druhů, které by vedlo ke snížení stupně jejich ohrožení a to za pomocí záchranných chovů, introdukcí, reintrodukcí, záchranných přenosů a jiných metod. Jedním z takových  největších projektů je návrat orla skalního do České republiky. Projekt spočívá ve vypuštění slovenských mláďat orlů získaných se souhlasem vládních institucí ochrany přírody Slovenské republiky, za spolupráce odborných organizací, včetně nestátních. Projekt bude realizován minimálně po dobu pěti let. Cílem je vytvoření stabilní hnízdní populace, tak jako tomu bylo v Moravskoslezských Beskydech před 150 lety. Raritou je také chov ovcí Valaška, jejich selekce a rozšíření. Od roku 2000 je stanice zapojená do tohoto záchranného programu a stala se také spoluzakladatelem Klubu chovatelů a příznivců ovcí plemene Valašská ovce. Dne 20. května 2006 byla veřejnosti otevřena stálá expozice „Příroda a lidé Poodří“. Seznamuje návštěvníky s krajinnou oblastí Poodří, podává informace o vzniku CHKO, jejím zařazení do soustavy NATURA 2000, jako významné ptačí oblasti. Návštěvník se zde může podrobně seznámit s péči o krajinu v této oblasti, získat informace o rybniční soustavě, rybnikářství, historii a osobnostech regionu Moravského Kravařska, fauně a flóře, geologii a geomorfologii. Záchranná stanice v Bartošovicích se během roku významně změní. Třicet let staré budovy se opraví, vybavení stanice se zmodernizuje, přibudou zde také nové voliéry a ubikace pro volně žijící zvířata. „Dostavba stanice o osmnáct nových chovatelských zařízení by nám měla pomoci v tom, abychom se dostali o jeden, dva stupínky výše a udrželi se na nějaké té pomyslné špici mezi záchrannými stanicemi pro živočichy“, sdělil vedoucí záchranného zařízení Petr Orel s tím, že podstatnou část finančních nákladů na tuto akci uhradí Evropská unie z Operačního programu Životního prostředí. Pro rodinné skupiny nebo jednotlivce je otevřeno ve volných dnech (soboty, neděle a státní svátky) a to v období od 1. 5. do 31.10. Pracovní dny jsou vyhrazeny programům pro organizované skupiny (max. do 30 osob) po předchozí objednávce.

Print

Příroda Regionu Poodří - fauna

 • Čáp bílý

  Čáp bílý

  Velký pták, často hnízdí v lidské blízkosti. Živí se obojživelníky, drobnými hlodavci, nepohrdne plazy a větším hmyzem. Na hnízdě často klape zobákem. © www.RegionPoodri.cz
 • Husa velká

  Husa velká

  Největší z hus. V Poodří místy hnízdí v rákosinách, mimo hnízdění se vyskytuje v hejnech. Charakteristický hlas - kejhání. Při letu tvoří klínové formace. © www.RegionPoodri.cz
 • Kachna divoká

  Kachna divoká

  Hojný druh, v Poodří s celoročním výskytem. Hnízdí na zemi, v dutinách i ve větších starých hnízdech na stromech, někdy do jednoho hnízda snáší více kachen. Kachna je nenápadně zbarvená, peří kačera je naopak vybarveno výrazně. © www.RegionPoodri.cz
 • Kormorán velký

  Kormorán velký

  V Poodří hojný druh, navíc se zde zdržují i protahující hejna. Živí se rybami, za kterými se potápí. Ptáci dlouho vysedávají na stromech, kde se upravují a suší si peří. © www.RegionPoodri.cz
 • Ledňáček říční

  Ledňáček říční

  Velmi pestře zbarvený pták velikosti vrabce, v Poodří hojný. Loví drobné rybky, na které číhá usazený nad vodou na větvích a kořenech stromů. Ve strmých březích si vyhrabává hnízdní nory až 2 metry dlouhé. © www.RegionPoodri.cz
 • Moták pochop

  Moták pochop

  Štíhlý dravec velikosti káněte s charakteristickým "kymácivým" letem. Létá nízko nad zemí. Loví ve volné krajině. Tažný druh. © www.RegionPoodri.cz
 • Potápka roháč

  Potápka roháč

  V Poodří pravidelně hnízdí na rybnících. Velký skoro jako kachna, zaujme výraznou siluetou a zdobnými růžky na hlavě. Loví pod vodou. Živí se vodními živočichy. © www.RegionPoodri.cz
 • Racek chechtavý

  Racek chechtavý

  Veliký jako holub, skvělý letec. Hnízdí v koloniích v porostech na mělkých vodách nebo ostrůvcích. Potravu hledá ve volné krajině, nepohrdne odpadky, s chutí se živí třešněmi. V Poodří ubývající druh. © www.RegionPoodri.cz
 • Rosnička zelená

  Rosnička zelená

  Roztomilá zelená žabka s přísavkami na prstech, které jí umožňují vyšplhat na listy keřů a jiných rostlin. Zde se vyhřívá a lapá hmyz. Rozmnožuje se ve velmi mělkých, hustě zarostlých okrajích rybníků a tůní. © www.RegionPoodri.cz
 • Šídélko brvonohé

  Šídélko brvonohé

  Hojná vážka , která se vyskytuje kolem stojatých i pomalu tekoucích vod. Zdržují se na sluncem ozářených listech. Vyznačuje se třepotavým letem. © www.RegionPoodri.cz
 • Skokan ostronosý

  Skokan ostronosý

  Od velmi podobného skokana hnědého ho rozezná jen skutečný odborník. Žije v lesích s mokřady, prameništi a mělkými tůněmi, výskyt svědčí o dobře zachovaném vodním režimu. Ve vrcholném období rozmnožování se pokožka samců výrazně prokrvuje. © www.RegionPoodri.cz
 • Skokan zelený

  Skokan zelený

  Středně velký trávově zelený skokan osidluje menší zarostlé vodní plochy s hloubkou kolem 0,5 m (tůně, mokřady, menší rybníky). Živí se hlavně hmyzem. © www.RegionPoodri.cz
 • Užovka obojková

  Užovka obojková

  V Poodří hojná, obzvláště na březích vod. Středně velký had (dorůstá až do 120 cm) s charakteristickými bělavě žlutými skvrnami za hlavou. Živí se obojživelníky, hlodavci, někdy uloví i ptačí mládě nebo rybku. © www.RegionPoodri.cz
 • Vážka obecná

  Vážka obecná

  Vážka, která se vyskytuje kolem stojatých a pomalu tekoucích vod. Vyhledává otevřenou krajinu s loukami. Sluní se a odpočívá na vysokých stéblech, na kterých číhá na kořist. © www.RegionPoodri.cz
 • Volavka popelavá

  Volavka popelavá

  V Poodří velmi hojná, hnízdí i zimuje. Živí se rybami, obojživelníky a drobnými hlodavci. V korunách stromů vytváří početné hnízdní kolonie. © www.RegionPoodri.cz

Krajina Poodří je krajinou, která se vidí jen málo. Nepřehlédnutelným prvkem Poodří utvářející krajinu oderské nivy je rozptýlená zeleň. Louky jsou protkány sítí potoků a jezer obklopených rákosinami a stromořadími hlavatých vrb. Krajina je bohatá nejen na floru, ale i faunu. Na okolních polích můžete pozorovat řadu ptáků - zejména dravců (káně lesní, poštolka obecná). Ze savců je pole domovem hraboše polního, zajíce polního a spatřit lze také srnce obecného. Z hnízdících mokřadních a vodních druhů ptáků zde můžeme pravidelně spatřit volavku popelavou, potápku roháč, husu velkou. Z kachen zde hnízdí například kopřivka obecná. Staré stromové porosty jsou domovem mnoha ptačích druhů (brhlíka lesního, lejska bělokrkého). Ve zdejších vodách jsou hlavní chovnou rybou kapr obecný šupináč a lysec.

Print